SYSTÉMOVÉ INFORMÁCIE - Právne informácie

Dagmar Ondrejková - Gastroslužby vyvinula maximálne úsilie v záujme zabezpečenia toho, aby všetky informácie, uverejňované na webovej stránke, boli správne a platné v momente ich uvedenia na týchto stránkach.

Všetky údaje a materiály publikované na www.gastrosluzby.eu majú informatívny charakter a môžu byť použité iba pre osobné potreby. Zverejnené informácie nie sú použiteľné na právne účely. Pre ďalšie publikovanie, úpravu, reprodukciu alebo akékoľvek iné použitie údajov a materiálov je potrebný súhlas Dagmar Ondrejková - Gastroslužby.

Dagmar Ondrejková - Gastroslužby si vyhradzuje právo kedykoľvek, bez predchádzajúceho oznámenia vykonať úpravy a opravy údajov, ďalej si vyhradzuje úplne, alebo čiastočne zrušiť webovú stránku, alebo informácie na nej zverejnené. Každý návštevník portálu teda berie na vedomie, že akákoľvek informácia zverejnená na tejto webovej stránke môže byť zmenená, doplnená alebo vymazaná, a to z dôvodu aktualizácie, z dôvodu odstránenia spornej, alebo chybnej informácie a taktiež aj bez uvedenia dôvodu.

Dagmar Ondrejková - Gastroslužby nepreberá zodpovednosť za žiadne straty alebo škody, vyplývajúce z prístupu k webovej stránke alebo jej informáciám, resp. z ich neprístupnosti alebo ich použitia. Dagmar Ondrejková - Gastroslužby nezaručuje úplnú správnosť, bezchybnosť a úplnosť zverejnených informácií a Dagmar Ondrejková - Gastroslužby nezaručuje ani neustálu dostupnosť portálu.

Akékoľvek rozhodnutie, založené na informáciách uvedených na webovej stránke www.gastrosluzby.eu patrí do výlučnej zodpovednosti používateľa. Používateľ musí posudzovať informácie zverejnené na stránke aj z časového hľadiska ich zverejnenia, nakoľko zverejnené informácie sa môžu stať neaktuálne, a to tak z dôvodu legislatívnych zmien ako aj z iných dôvodov.

Dagmar Ondrejková - Gastroslužby nepreberá žiadnu zodpovednosť za obsah web serverov tretích strán, na ktoré existujú prepojenia z tohto web servera.

Dagmar Ondrejková - Gastroslužby nezodpovedá za tie prípadné škody, straty a náklady, ktoré vzniknú následkom používania webovej stránky, jej prípadnej nefunkčnosti, nesprávneho fungovania, prevádzkovej poruchy, nepovolenej zmeny údajov kýmkoľvek, ani za škody pochádzajúce z oneskorenia prenosu informácií, pôsobenia počítačového vírusu, poruchy linky alebo systému, alebo z iných podobných príčin.

Autorom softvérového riešenia pre www.gastrosluzby.eu je firma AY Productions & Missberry s.r.o. , ktorá je jediným nositeľom autorských práv. Použité softvérové riešenie content management systému AYCon CMS a ďalšie špecifické doplňujúce moduly na www.gastrosluzby.eu nie je možné žiadnym spôsobom šíriť, upravovať, meniť, kopírovať, dekódovať a využívať tak získaný zdrojový kód, databázu, alebo jeho časti samostatne, prípadne v spojení s iným programovým vybavením.

V prípade, ak zistíte protiprávne konanie, ktoré akýmkoľvek spôsobom porušuje autorské práva, kontaktujte nás, prosím, e-mailom na: copyright@ay.sk.