SYSTÉMOVÉ INFORMÁCIE - Ochrana osobných údajov

Pri vypĺňaní formulárov môžu byť požadované niektoré informácie, ktoré sú potrebné na vybavenie požiadaviek používateľov stránky. Dagmar Ondrejková - Gastroslužby nepožaduje žiadne údaje, ak ich používateľ neposkytnete vedome dobrovoľnou registráciou, resp. vyplnením a odoslaním niektorého formulára za účelom využitia niektorej z ponúkaných služieb. Okrem týchto poskytnutých údajov nespracováva ani nezískava žiadne ďalšie informácie o používateľovi. Na stránkach www.gastrosluzby.eu sa môžete pohybovať slobodne, bez nutnosti prezradiť svoju osobnú identitu. V prípade, že nám pri využití niektorej nami ponúkanej služby poskytnete aj údaje, ktoré môžu mať povahu osobných údajov podľa zákona č. 428/2000 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, nakladanie s nimi a ich ochrana je upravená uvedeným zákonom. Dagmar Ondrejková - Gastroslužby garantuje ich maximálnu ochranu pred zneužitím a ich použitie výlučne pre potreby Dagmar Ondrejková - Gastroslužby. Zároveň vyhlasujeme, že Vaše osobné údaje neposkytneme tretím osobám. Dagmar Ondrejková - Gastroslužby Vás na Vaše písomné požiadanie bezplatne vyradí z ktorejkoľvek zaregistrovanej služby, prípadne zmaže všetky Vaše osobné údaje z databázy, ak o to písomne požiadate.